Werken met de Risicoscan

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Risicoscan >

Werken met de Risicoscan

In de EvenementAssistent is een automatisch advies voor de risicoklasse opgenomen. Hier bespreken we hoe deze

Risicoscan

Op basis van de antwoorden in de Regelhulp voert de EvenementAssistent op de achtergrond een risicoscan uit op basis van de gegeven antwoorden. Bij een melding en een vooraankondiging is dit beperkt tot het vaststellen van de risicoklasse als “melding” en “vooraankondiging”. Bij een aanvraag voor een integrale evenementenvergunning toetst de risicoscan het evenement aan ruim 60 criteria.

Uitgangspunten

Voor de Risicoscan hanteren we de volgende uitgangspunten:

Uitgangspunt

Toelichting

Advies

De Risicoscan is een advies vanuit de Regelhulp van de EvenementAssistent. Het bevoegd gezag kan altijd zelf de gewenste risicoklasse selecteren in de dossiermodule van de EvenementAssistent.

Objectief

Omdat de Risicoscan in de EvenementAssistent gekoppeld is aan de aanvraag nemen we alleen de objectieve indicatoren mee die in de vergunningaanvraag zijn opgenomen. Het bevoegd gezag en de adviesdiensten kunnen op basis van hun waardeoordelen over de aanvraag en extra informatie tot een andere afweging komen.

Beantwoordbaar

De evenementenmaker hoeft geen vragen te beantwoorden waarvan het bevoegd gezag het antwoord al weet (bijvoorbeeld route gevaarlijke stoffen) of die een organisator redelijkerwijs niet kan beantwoorden (bijvoorbeeld risico’s voor de luchtvaart).

Geen extra vragen

Streven is om in de EvenementAssistent geen extra vragen op te nemen die alleen voor de Risicoscan van belang zijn.

Geen analyse

Aspecten die doorvragen op een mogelijke bijzonderheid zijn voorbehouden aan deskundigen en niet aan de evenementenmaker. Denk bijvoorbeeld aan de vraag “Is er verhoogde kans op slachtoffers?” als er gevaarlijke stoffen in het geding zijn.

Aandacht voor elk hoofdaspect

Afhankelijk van de aard en omvang van een evenement kan het risico op de hoofdaspecten “Publieke ruimte”, “Openbare orde”, “Brandveiligheid” en “Gezondheid” anders uitvallen. De Risicoscan moet het mogelijk maken dat relatief veel bijzonderheden op één van deze aspecten al zorgt voor een hogere risicoklasse.

Methodologisch correct

De gekozen oplossing moet verantwoord zijn vanuit wetenschappelijk inzicht. Aangezien het bij evenementen om tal van zeer verschillende aspecten gaat, zal het niet mogelijk zijn deze onderling te vergelijken of (rekenkundig) te waarderen. Immers, het risico op legionellabesmetting is niet op te tellen bij het risico op vechtpartijen. Alleen inventarisatie van relevante aspecten is verantwoord.

Risicoklasse

De risicoscan hanteert de volgende risicoklasses:

Risicoklasse

Toelichting

Type A

Klein evenement met weinig risico. Incidentele betrokkenheid adviesdiensten.

Type B

Middelgroot evenement. adviesdiensten afzonderlijk betrokken indien van toepassing.

Type C

Groot evenement. Verplicht integraal advies veiligheidsregio.

Vooraankondiging

Risicoscan niet van toepassing.

Indicatoren

Het vaststellen van het risico-advies bestaat in de Risicoscan uit twee hoofd-stappen:

Stap

Toelichting

1. Basisindicatoren

Op een tweetal “harde” basisindicatoren is een ruwe indeling vastgesteld:

1.Aantal bezoekers.

2.Nachtverblijven.

2. Plus-indicatoren

Een verzameling extra indicatoren kan zorgen voor een hogere inschaling. Daarbij maken we onderscheid in vier invalshoeken:

1.Publieke domein.

2.Openbare orde.

3.Brandveiligheid.

4.Gezondheid.

Basisrisico-klasse

De risicoscan stelt de basisrisicoklasse vast op basis van de volgende regels:

Regel

Basisklasse

Er zijn nachtverblijven bij het evenement

Minimaal Type B

Er zijn 10.000* of meer bezoekers

Type C

Er zijn 5.000* of meer bezoekers

Type B

Anders

Type A

* Deze aantallen kan de gemeente in de configuratie aanpassen.

Advies

In het uiteindelijke advies kan de risicoscan de basisrisicoklasse verhogen met één of twee categorieën als in één van de vier invalshoeken van de plus-indicatoren het aantal risicofactoren respectievelijk 40% of 90% is van het maximale aantal indicatoren in die categorie.

Verkorte uitvraag

Bij een verkorte uitvraag is er altijd sprake van Type A. Sommige indicatoren zijn dan automatisch vastgesteld. In het risicoscan advies is altijd aangegeven als het om een verkorte uitvraag gaat.

Gebruik in de praktijk

Het risicoscan advies treft u bij elk vergunningplichtig evenement aan bij de bestanden van dat evenement. Dit document is alleen zichtbaar voor de Gemeente en de adviesdiensten. Naast de geadviseerde risicoklasse is het document vooral een handige inventarisatie van de ruim 60 mogelijke risico’s. Het kan dan ook goed fungeren als een agenda voor overleg met de adviesdiensten en evenementenmakers.

Meer informatie

Voor een complete beschrijving van de Risicoscan leest u het document “Risicoscan EvenementAssistent, verantwoording & achtergronden”. Daar kunt u ook een losse risicoscan doorlopen.